VELİ AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verileriniz Okulumuz tarafından, 6698 sayılı Kanun’da yer alantemel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafazaedilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlüönlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Okul olarak, kişisel verilerinizinişlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

Okulumuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesindetanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Okulumuz tarafından yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri kapsamında işlenenKişisel Veriler; okulumuza kaydı yapılan öğrencilerimizin, öğrencivelilerinin/vasilerinin isim, soyisim, resmi, kimlik numarası ve kimlikbilgileri, iletişim bilgileri(adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-postaadresi) ile; Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, okula giriş puanları,E-okul bilgileri, her türlü sınav ( LGS vb.) sonuç bilgileri, okulücretlerinin ödenmesine ilişkin banka ve banka hesap bilgileri, okuldakieğitim süresince öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler,sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportiffaaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleriiçin girdikleri sınavlar ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ilesıralamaları, öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretimkurumlarının isimleri, geçiş puanları vb bilgiler ile Okul’un yürürlükteolan kanunlar kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ileilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin meslek bilgileri ilesosyo-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler vb bilgilerdir.

Okul Faaliyetlerinde:

MEB mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okulumuz tarafındanbelirlenen kriterlere uygun olarak faaliyet gösterme amacı kapsamında,öğrenicinin kaydının yapılması ve buna ilişkin sözleşmenin ifası, faturakesilmesi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim kurulması, öğrencilerimizeresmi müfredat ve kurum kriterleri dahilinde yüz yüze ve online eğitim veöğretim hizmeti verilebilmesi, okulumuzun hazırlayacağı dersprogramlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerininoluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberliksüreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynaklarısüreçlerinin yürütülmesi, Okul tanıtımı ve bilgilendirme yapılması,arşivlenmesi, okulun internet hesaplarında, dergi ve bültenlerinde,ilanlarında paylaşılması, Eğitim ve hizmetlerin planlanması ve icrası,faaliyetler hakkında velilerin bilgilendirilmesi, Hukuki, teknik ve ticariiş güvenliğinin temini, okul tarafından sunulan eğitim, ürün ve/veyahizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamdaOkulumuzun sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru birşekilde yerine getirebilmesi, velisi olduğunuz öğrenci/öğrenciler hakkındabilgi alınması ve bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması, okulumuzlailgili haberler ve güncel gelişmelerin tarafınızla paylaşılması, verigüvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve Okulunbilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Okultarafından yürütülen eğitim faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekliolan hallerde şubelerimiz, İsabet Okulları, iş ortaklarımız, yayınkuruluşlarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum vekuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veriaktarılması, eğitim faaliyeti kapsamında Okulun aldığı ve sağladığıhizmetlerin yerine getirilmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin,programlarının ve veri tabanının doğru, güvenli, işler bir şekildeişletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin,velilerin/vasilerin Okul’un, Okul personelinin kullandığı bilgisayarprogramlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesiningüncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını teminetmek, yine Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerinegetirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlereyönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama,istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması,tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisizolarak sürdürebilmesi,

Velilere ve Öğrencilere Hizmet Temininde:Okulun velilere ve öğrencilere sunduğu hizmetler veya bu kişilerinyararlanacağı dışarıdan alınan hizmetin temini ve yerine getirilmesi,uygulanması,

Güvenlik:Okul içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması,

Yasal Yükümlülükler ve Bir Hakkın Tesisi:Okulumuzun tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerinegetirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında veolası uyuşmazlık durumlarında Okulun haklarının korunması ve kullanılmasıamacıyla hukuki destek alınması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişiselveri işleme şartları kapsamında işlenir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında verigüvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklıkanallardan internet sitesi, sosyal medya mecraları, eposta, mobiluygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronikortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğeryöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya daüçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Okulumuz tarafındanaşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

a) 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasınınolması,

b) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkçaöngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta İşKanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Okulumuzuntabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,

c) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak,kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olansözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması,eğitim faaliyetinin ve faturalandırma ile ödeme işlemleriningerçekleştirilmesi,

d) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarakOkul, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi,Okulun tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması veilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin vesair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğininsağlanması

e) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (d) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisitarafından alenileştirilmiş olması”,

f) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Okul, kişiselverilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukukidanışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,

g) 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusununmeşru menfaatleri.

Özel nitelikli kişisel verileriniz için KVK Kanunu’nun 6. maddesinde yeralan;

a) Kanunlarda öngörülme,

b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ise kamu sağlığınınkorunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerininyürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimihukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekte, kanunen gerekli durumlardaonayınıza başvurulmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi sıfatıyla Okulumuza başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişiselverilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipolduğunuzu bildiririz.

Okulumuz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısasürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenentarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerleilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınızhakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Aydınlatma metnini okudum ve anladım.

İsim İmza

Herhangi bir etki altında kalmaksızın yukarıdaki aydınlatma metnindebelirtilen kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızaverdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Word Belgesi (docx) olarak indir